Podmienky zaradenia do chovu

 

Exteriér

A) čistokrvnosť potvrdená preukazom pôvodu (PP) alebo registrovaný jedinec (R) plemennou knihou krajiny pôvodu uznanou FCI,

B) úspešné absolvovanie klubovej výstavy (KV) organizovanej KCHS SHS alebo špeciálnej výstavy (ŠV) organizovanej KCHS SHS,

a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov.

C) absolvovanie minimálne jednej medzinárodnej výstavy

a) hodnotenie so známkou výborný alebo veľmi dobrý (zápisom do PP) minimálne z triedy mladých od veku 12 mesiacov,

D) u jedincov s vystaveným osvedčením o pôvode sa nevyžaduje výstavné ocenenie (absolvovanie zvodu je povinné).

Výkon

A) absolvovanie akejkoľvek pracovnej akcie organizovanej Klubom chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov alebo okresnej organizácie SPK a SPZ, na ktorej sa posudzuje vystavovanie, t.j. skúšky vlôch stavačov (SVS ) alebo jesenné skúšky stavačov (JSS) alebo suťaže typu Field trial (FT) alebo všestranné skúšky stavačov (VSS),

a) skúšky vlôch stavačov, jesenné skúšky stavačov a všestranné skúšky stavačov absolvované v I. alebo II. cene.,

b) súťaže typu Field trial s hodnotením minimálnou známkou dobrý, platí aj pre skupinu derby.

Bonitácia

A) Vykonávajú aspoň traja členovia KCHSHS ako výberová komisia (pričom jedným z nich musí byť poradca chovu alebo ním poverený exterierový rozhodca pre dané plemeno) na ktorejkoľvek akcii usporiadanej klubom. V odôvodnených prípadoch sa výber do chovu môže konať u majiteľa vyberaného jedinca, avšak v takom prípade tento znáša výdavky členov KCHSHS súvisiace s výberom daného jedinca.

B) Výber pozostáva z komplexného posúdenia exteriéru a pracovných a povahových vlastnosti daného jedinca. Pozornosť pri posúdení exteriéru je sústredená na celkový dojem, kvalitu osrstenia, stav chrupu a vyjadrenie pohlavného výrazu a na vypracovenia bonitačného listu jedinca, v ktorom budú uvedené jeho prednosti a prípadné nedostatky.

PODMIENKY CHOVNOSTI KCHSHS nA STIAHNUTIE
 PODMIENKY CHOVNOSTI
NÁVRH chovateľskÉHO A zápisnÉHO poriadKU KCHSHS NA STIAHNUTIE:
 NÁVRH: CHOVATEĽSKÝ A  ZÁPISNÝ PORIADOK KCHSHS