ŠPECiÁLNA VÝSTAVA

KLUBU CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV 2016

15.9.2016, MALÝ LAPÁŠ, RANČ NOVÝ DVOR

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK: 07.09.2016

Prihlášku na Špeciálnu výstavu nájdete dole. 

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov si dovoľuje srdečne pozvať všetkých majiteľov, priaznivcov a fanúšikov na túto špeciálnu akciu chovateľského klubu. Akcia bude doplnená o sprievodný program a občerstvenie. Tešíme sa na vašu úcast, ako aj účast vašich psíkov.

ORGANIZÁTOR

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov

ROZHODCA

Ing. Jozef Jursa CSc.

PROGRAM

Registrácia a prijímanie psov: 10,00 – 11,30 hod

Posudzovanie v kruhu: od 11,30 hod

TRIEDY

ŠTENIAT: od kompletného zaockovania do 6 mesiacov

DORASTU: 6-9 mesiacov

MLADÝCH: 9-18 mesiacov

STREDNÁ: 15-24 mesiacov

OTVORENÁ: od 15 mesiacov

PRACOVNÁ: od 15 mesiacov (treba priložit medzin.rodný pracovný certifikát)

ŠAMPIÓNOV: od 15 mesiacov (treba priložit potvrdenie o šampionáte)

VETERÁNOV: od 8 rokov

CESTNÁ: pre psy od 15 mesiacov s titulom ICH, CH, NV (priložit kópiu dokladu)

ŠTARTOVNÉ

Štartovné (prvý pes ): 25 EUR

Štartovné (druhý pes ): 20 EUR

Štartovné môžte uhradiť na
číslo úctu: 2044222456/0200
IBAN SK87 0200 0000 0020 4422 2456
VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Výstava je usporiadaná podla výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byt zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúcastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadatela výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

VETERINÁRNE POKYNY:

Pri veterinárnej prehliadke predloží majiteľ psa platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním výstavy. Z výstavy budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE ŠV KCHSHS 2016
ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KCHSHS 2016 PROPOZICIE

letak_A5_07_2016_navrh letak_A5_07_2016_navrh1

PRIHlÁŠKA ŠV KCHSHS 2016

Vyplnenú prihlášku zašlite mailom na tajomnik.shs@gmail.com a zároveň poštou na adresu klubu.

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KCHSHS 2016 PRIHLASKA