Blog Archives

12.8.2018, Radošina

30.9.2017, KOPČANY

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2016

Klub chovateľov SHS v spolupráci s PS BAŽANT KOPČANY Vás pozývajú na Pohár Sv.Huberta. Súťaž je zameraná na individuálny lov pernatej zveri so stavačom alebo španielom, ktorej cieľom je zdokonaliť športového ducha lovca, jeho kooperáciu so psom v duchu fair play a rešpekt k prírode.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2016

Prihlášky posielajte písomne na adresu: KCH SHS, Štefánikova 10, 81105 Bratislava alebo emailom na adresu tajomnik.shs@gmail.com.
ORGANIZÁTORI
 • členovia klubu KCHSHS
 • PS Bažant Kopčany
PROGRAM

08:00 Zraz účastníkov v Kopčanoch (žrebčín Márie Terézie – miestny kaštieľ, info na tel.č..: +421 905 111 622, Peter Bíly)
08:30 Veterinárna prehliadka a otvorenie súťaže
09:00 Odchod do revírov
15:00 Záverečné posedenie a slávnostný obed

ŠTARTOVNÉ
 • Plemeno SHS: 35 EUR
 • Iné plemená: 40 EUR
Štartovné môžete uhradiť na čislo účtu, IBAN: SK87 0200 0000 0020 4422 2456
Svoju účasť potvrdte na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ USTANOVANIA

Na pohári sa bude skúšať v zmysle platných medzinárodných pravidiel FCI. Rozhodcovský zbor deleguje ústredie SPZ. Pohár sa koná za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Súťažiaci musia mať všetky potrebné doklady dovoľujúce lov so streľnou zbraňou.

VETERINÁRNE POKYNY

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE POHÁRA SV. HUberta 2017

Pohár Sv. Huberta 2017 – PROPOZÍCIE

POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.001 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.003 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.002 POHAR SV.HUBERTA 2017 PROPOZICIE.004

1.10.2017, KOPČANY

Uzávierka prihlášok: 25.9.2017

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov a PS Bažant Kopčany usporiadajú dňa 01.10.2017 jesenné skúšky vlôh stavačov.

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25.09.2017

Prihlášky posielajte na tajomnik.shs@gmail.com

RIADITEĽ SKÚŠOK 

Ing. Ján Kotvan

ORGANIZÁTORI

členovia klubu KCHSHS

členovia PS Bažant Kopčany

PROGRAM

07:45  – zraz účastníkov v penzióne Luna, Kopčany

08:00  – prezentácia, veterinárna prehliadka

08:15  – slávnostné otvorenie a žrebovanie

08:30  – odchod do revíru

15:00  – vyhodnotenie a ukončenie skúšok

ŠTARTOVNÉ
 • Štartovací poplatok pre SHS:  25 EUR
 • Ostatné plemená stavačov:  35 EUR
Výbor KCHSHS si vyhradzuje právo výberu účastníkov súťaže.
Štartovné môžete uhradiť na 2044222456/0200
Prihlášky posielajte  na tajomnik.shs@gmail.com
VŠEOBECNÉ POKYNY

JSS sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov.

VETERINÁRNE POKYNY

Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič platný očkovací preukaz alebo pas spoločenského zvieraťa, v ktorom budú potvrdené všetky náležité očkovania vykonané min. jeden mesiac a maximálne jeden rok pred konaním súťaže. Zo skúšok budú vyradené zranené psy, hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

PROPOZÍCIE JSS KCHSHS KOPČANY 2017

JESENNĚ SKÚŠKY STAVAČOV KCH SHS 2017 KOPČANY PROPOZICIE.PDF

JSS 2017 PROPOZICIE .001 JSS 2017 PROPOZICIE .002

2.9.2017, SVÄTÝ ANTON

UZAVIERKA PRIHLÁŠOK: 23.08.2017

PRIHLÁŠKA ONLINE:  WWW.ONLINEDOGSHOWS.SK

Vážení členovia,

klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov srdečne pozýva majiteľov, priaznivcov a fanúšikov na druhý ročník Špeciálnej výstavy klubu. Tešíma sa na Vás a Vašich psíkov.

Tento rok sme sa rozhodli využiť na prihlásenie na špeciálnu výstavu online systém www.onlinedogshows.sk ,kde sa môžete zaregistrovať a prihlásiť na túto výstavu. Od 2.8.2017 akceptujeme iba prihlášky poslané cez online systém. Tešíme sa na vašu účasť. Ak by ste mali problém s prihlásením, kontaktuje nás e-mailom na adrese: tajomnik.shs@gmail.com.

ROZHODCA

Pavel Navrátil(CZ)

VÝSTAVNÝ VÝBOR
 • Riaditeľ výstavy: Peter Bíly
 • Ekonóm výstavy: Eleonóra Vlašičová
 • Organizačný výbor: Michal Puk, Pavol Kemka, Michal Augustovič
 • Výstavná kancelária: Marián Konečný, Eleonora Vlašičová
 • Komisia pre protesty: Maríán Konečný, Peter Bíly
 • Veterinárna služba: ŠVS Banská Štiavnica
POPLATKY:
 • Výstavný poplatok: 25 EUR
 • Každý ďalší pes: 20 EUR
TRIEDY:
 • šteniat – od kompl. očkovania do 6 mesiacov
 • dorastu – vek od 6 do 9 mesiacov
 • mladých – vek od 9 do 18 mesiacov
 • stredná – vek od 15 do 24 mesiacov
 • otvorená – vek od 15 mesiacov
 • pracovná – vek od 15 mesiacov + pracovný certifikát
 • šampiónov – vek od 15 mesiacov + šampionát
 • čestná – vek od 15 mesiacov
 • (mimo konkurenciu, titul CH, ICH, NV, KV, VŠV)
 • veteránov – jedinci starší ako 8 rokov
PROGRAM

8:30 – 9:30 hod. – Príjem psov

9:45 hod. – Otvorenie výstavy

10:00 hod. – Posudzovanie v kruhu

VŠEOBECNÉ USTANOVANIA:

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch, zápis nie je povinný. Protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môže sa podať len z formálnych dôvodov, a to po zložení kaucie 70,- eur vo výstavnej kancelárii počas trvania výstavy. Kaucia pri rozhodnutí v neprospech vystavovateľa prepadá v prospech usporiadateľa výstavy. Vystavovateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobil jeho pes. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané.

VETERINÁRNE POKYNY:

Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy z iných štátov musia mať Pet Passport.

PRIHLÁŠKA ONLINE:  WWW.ONLINEDOGSHOWS.SK
POZVÁNKA- PROPOZÍCIE.PDF

SPECIALNA VYSTAVA 1.002

 

NAJLEPŠÍ PRACOVNÝ PES

Podmienkou účasti každého, kto má záujem svojho psa prihlásiť do súťaže o najlepšieho pracovného psa  KCHSHS, je zaslanie fotokópií rozhodcovských tabuliek zo skúšok na adresu  klubu (Štefánikova 10, Bratislava) do konca februára 2018. Výbor klubu následne vyhodnotí výsledky.

1. cena   40 kg prémiového krmiva

2. cena 20 kg prémiového krmiva

3. cena 8 kg prémiového krmiva

PODMIENKY ÚČASTI
 • riadne členstvo v klube chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
 • zaslanie kópií rozhodcovských tabuliek skúšok štruktúram klubu
 • do súťaže je možné prihlásiť len psov v majetku členov KCH SHS
 • výbor klubu má právo si vyžiadať pre upresnenie ďalšie materiáli potvrdujúce jednotlivé výsledky a účasť na danom podujatí
KRITÉRIA HODNOTENIA
HODNOTIACE KRITÉRIA

CACIT/

R.CACIT

CACT

Res.

CACT

I. c

výb./titul

II. c

v.d.

III. c

d.

SKÚŠKY VLÔH

10

5

3

JESENNÉ SKÚŠKY

20

15

10

15

10

5

LESNÉ SKÚŠKY

15

10

5

VODNÁ PRÁCA

15

10

5

FARBIARSKE SKÚŠKY

10

5

3

VŠESTRANNÉ SKÚŠKY

45 / 38

35

30

25

20

15

MEMORIÁL JOZEFA KADLECA

45

35

30

25

20

MEMORIÁL KOLOMANA SLIMÁKA

50 / 45

40

35

30

25

20

MEMORIÁL KARLA PODHAJSKÉHO

60 / 50

40

35

30

25

20

NÁRODNÝ FIELD TRIAL

30

25

15

10

5

MEDZINÁRODNÝ FIELD TRIAL

40 / 35

30

25

20

10

5

POHÁR KCH SHS

45 / 38

35

30

25

20

15

NÁRODNÁ SÚŤAŽ a JSS s titul. CACT

45 / 38

35

30

25

20

15

Súťaže v zahraničí sa hodnotia ako porovnateľné domáce akcie, zväčšené koeficientom 1,2  (o+20 %) za reprezentáciu klubu v zahraničí. Všestranné skúšky v zahraniči (memoriál) sa hodnotia ako všestranné skúšky na Slovensku zväčšené koeficientom 1,2 (o + 20%) Víťazom súťaže sa stane pes, ktorý získa a zdokladuje klubu najväčší počet bodov zo skúšok absolvovaných v období 1.1.2017 – 31.12. 2017 podľa tabuľky hodnotiacich kritérií