1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

a. Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov (ďalej len klub) je občianskym združením založeným v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov; je právnickou osobou.
b. Klub združuje chovateľov, majiteľov a držiteľov slovenských hrubosrstých stavačov, ako aj ostatných priaznivcov a záujemcov o chov, výcvik a propagáciu tohto plemena.
c. Účelom klubu je starostlivosť o chov, zušľachťovanie plemena, rozširovanie plemena a zvyšovanie jeho použiteľnosti pre potreby poľovníctva, ako aj skvalitňovanie vlastností plemena.

2. NÁZOV, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ KLUBU

a. Názov: Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov
b. Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava
c. Pôsobnosť: Slovenská republika

3. POSLANIE A CIEĽ ČINNOSTI KLUBU

a. Klub dbá o zušľachťovanie plemena slovenských hrubosrstých stavačov v rámci platného štandardu plemena (FCI č. 320) a ďalších predpisov FCI.

b. Cieľom klubu je zveľaďovať chov slovenských hrubosrstých stavačov na Slovensku, zvyšovať ich exteriérové a pracovné vlastnosti, výkonnosť a všestrannú použiteľnosť najmä:

i. Cieľavedomým zlepšovaním chovnej a plemennej hodnoty slovenských hrubosrstých stavačov na základe najnovších poznatkov genetiky,
ii. Usporadúvaním špeciálnych výstav a špeciálnych skúšok,
iii. Kontrolou vrhov, odchovov, výživy a ustajnenia psov,
iv. Starostlivosťou o rozširovanie čistokrvného plemena zodpovedajúceho platnému štandardu i v zahraničí
v. Sledovaním a usmerňovaním vývozu slovenských hrubosrstých stavačov
z domácich odchovov pre zabezpečenie dôstojného reprezentovania plemena
a slovenskej kynológie v zahraničí.

c. V záujme naplnenia cieľa a poslania klubu bude sa klub riadiť chovateľským
a zápisným poriadkom SPZ pre chov čistokrvných psov plemena slovenských hrubosrstých stavačov, dbať na jeho dodržiavanie a produkciu čistokrvných šteniat podľa platného štandardu FCI pri zachovaní charakteristických vlastností plemena, zdravia a zabezpečení jednotných podmienok chovu a registrácie slovenských hrubosrstých stavačov na Slovensku.

d. Zabezpečovať vzdelávanie svojich členov vo všetkých kynologických otázkach na podklade najnovších vedeckých poznatkov a starať sa o zvyšovanie ich odbornej kynologickej úrovne. Za tým účelom vydávať klubového spravodajcu a iné tlačivá s týmto poslaním

e. Nadviazať a udržovať kontakty so zahraničnými organizáciami zaoberajúcimi sa chovom slovenských hrubosrstých stavačov, spoluorganizovať a zúčastňovať sa akcií, ktoré tieto organizácie organizujú, sprostredkovávať účasť našich chovateľov

a cvičiteľov na týchto akciách a starať sa o dôstojnú reprezentáciu nášho chovu
v zahraničí.

4. ČLENSTVO V KLUBE

a. Členstvo v klube je:

i. Riadne
ii. Mimoriadne
iii. Čestné

b. Členstvo v klube je dobrovoľné. Chovného jedinca možno využívať k reprodukcii, len ak je jeho majiteľ členom klubu.
c. Riadnym členom klubu sa môže stať každý občan SR, aj maloletý, alebo právnická osoba na základe prihlášky do klubu a po uhradení jednorazového zápisného
a členského príspevku za príslušný rok. Na maloletého člena sa nevzťahuje právo uvedené v čl. VI. bod 1.
d. Za mimoriadneho člena klubu môže klub prijať cudzieho štátneho príslušníka na základe prihlášky do klubu a po uhradení jednorazového zápisného a členského príspevku za príslušný rok. Na mimoriadneho člena sa nevzťahuje právo uvedené
v čl. VI. bod 1.
e. Členov klubu (riadnych aj mimoriadnych) prijíma výbor klubu, ktorý vydá novému členovi preukaz o členstve. O prijatí alebo neprijatí za člena klubu rozhodne výbor na najbližšom zasadnutí výboru od doručenia prihlášky klubu. Proti rozhodnutiu výboru o neprijatí za člena, má neprijatý záujemca o členstvo právo odvolať sa členskej schôdzi klubu, ktorá spor rozhodne s konečnou platnosťou.
f. Za členstvo v chovateľskom klube sa vyberá členský príspevok a zápisné, ktorého výšku stanoví členská schôdza klubu. Členský príspevok je povinný člen zaplatiť do 30.4. príslušného roka.

5. VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA V KLUBE

a. Členstvo v klube vzniká rozhodnutím výboru o prijatí za člena.
b. Členstvo v klube zaniká:

i. Úmrtím člena,
ii. Doručením klubu písomného oznámenia člena o jeho vystúpení z klubu,
iii. Rozhodnutím výboru o zrušení členstva v klube z dôvodu nezaplatenia členského príspevku,
iv. Rozhodnutím výboru o vylúčení člena z klubu, vydaným v disciplinárnom konaní podľa čl. VIII.

 

6. PRÁVA A POVINNNOSTI ČLENOV

a. Práva členov

i. Voliť a byť volený do všetkých orgánov klubu (okrem maloletých členov
a mimoriadnych členov),
ii. Predkladať návrhy výboru klubu na skvalitnenie činnosti klubu,
iii. Podávať návrhy, námietky a sťažnosti orgánom klubu
iv. Zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, ako aj na ich príprave,
v. Zúčastňovať sa a hlasovať na členských schôdzach a žiadať správy o činnosti výboru klubu,
vi. Obdržať klubový spravodaj.

b. Povinnosti členov

i. Do 30.4. príslušného roka uhradiť schválený členský príspevok na bežný rok a pri vstupe do klubu aj zápisné,
ii. Dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok SPZ, ostatné predpisy vydané klubom a nadriadenými orgánmi a plniť povinnosti vyplývajúce z uznesení týchto orgánov, alebo zo zverenej funkcie.

7. ORGÁNY KLUBU

Orgánmi klubu sú:
a. Konferencia klubu
b. Členská schôdza klubu
c. Výbor klubu
d. Kontrolno-revízna komisia

A: Konferencia klubu

Konferencia sa zvoláva pred ukončením funkčného obdobia alebo na žiadosť aspoň 2/3 členov klubu. Zvoláva ju výbor klubu zaslaním písomnej pozvánky všetkým členom klubu, najmenej 30 dní pred jej konaním. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomných viac ako 1⁄2 členov klubu.
Úlohou konferencie je:
a) Stanoviť základnú líniu pre činnosť klubu
b) Prerokovať a schváliť správu o činnosti a hospodárení klubu
c) Voliť na 5 rokov 7-členný až 9-členný výbor klubu
d) Voliť na 5 rokov 3-člennú kontrolno-revíznu komisiu
e) Voliť zástupcov do Kynologickej rady SPZ
f) Schvaľovať stanovy.

B: Členská schôdza klubu


B.1 Členská schôdza sa schádza podľa potreby, spravidla raz za rok.
Členskú schôdzu zvoláva výbor klubu písomne zaslaním pozvánok všetkým členom klubu spolu s oznámením programu schôdze, najmenej 14 dní pred jej konaním.
B.2 Návrhy na doplnenie programu členskej schôdze musia byť podané výboru písomne najmenej 8 dní pred konaním členskej schôdze. O návrhoch, ktoré sú prednesené v priebehu členskej schôdze môže byť rokované, ak sa na tom uznesenie členská schôdza.
B.3 Mimoriadnu členskú schôdzu zvolá výbor klubu, ak o ňu požiadajú 2/3 členov klubu.
B.4 Členská schôdza zo svojho stredu môže voliť pracovné komisie – volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
B.5 Do pôsobnosti členskej schôdze patrí najmä:
a. prerokovávať a schvaľovať správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynul obdobie (zvyčajne kalendárny rok),
b. rokovať a uznášať sa na problémoch, ktoré predložia členskej schôdzi nadriadené orgány,
c. stanovovať základnú líniu pre činnosť klubu na ďalšie obdobie,
d. stanovovať výšku členského a zápisného,
e. schvaľovať zmeny a doplnky stanov,
f. v prípade potreby v priebehu funkčného obdobia voľbou doplniť členov výboru
a kontrolno-revíznej komisie
B.6 Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov z počtu prítomných členov, ak podľa stanov nie je potrebné 3⁄4 väčšina prítomných členov.

C: Výbor klubu

C.1 Výbor klubu je výkonným orgánom klubu. Štatutárnymi zástupcami klubu sú predseda a tajomník klubu, alebo iný poverený člen výboru klubu.
C.2 Výbor klubu je 7 až 9-členný. Výbor klubu tvoria: predseda, podpredseda, tajomník, poradca chovu, ekonóm, výcvikár, matrikár tlačový referent a člen výboru.
 C.3 Výbor klubu riadi činnosť klubu medzi členskými schôdzami klubu.

Do pôsobnosti klubu patrí najmä:
a) Zabezpečovať plnenie uznesení členskej schôdze a nadriadených orgánov,
b) Zabezpečovať všetky činnosti klubu, pokiaľ nie sú vyhradené členskej schôdzi,
c) Prijímať členov klubu, vydávať členské preukazy a viesť evidenciu členov,
d) Pripraviť a zvolávať členskú schôdzu,
e) Plánovať činnosť klubu a predkladať finančný rozpočet klubu na ročné obdobie členskej schôdzi,
f) Podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru psov,

g) Navrhovať zbor rozhodcov na klubové akcie,
h) Navrhovať podmienky chovnosti,
i) Uskutočňovať všetky ďalšie činnosti, ktoré vedú k naplneniu poslania klubu uvedeného v čl. III.

C.4 Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 4 krát ročne. Schôdze zvoláva predseda.
C.5 Výbor klubu sa uznáša väčšinou hlasov a môže sa uznášať, ak je prítomná viac ako polovica členov výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
C.6 Výbor spracováva o každej schôdzi zápis.
C.7 Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výbor predseda alebo ním poverený člen výboru. Ich opatrenie prejedná výbor klubu na svojej najbližšej schôdzi.
C.8 Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi, prípadne organizácii, ktorá klub navonok zastrešuje.

D: Kontrolno-revízna komisia

D.1 Kontrolnú a revíznu činnosť v klube zabezpečuje 3-členná kontrolno-revízna komisia.
D.2 Kontrolno-revízna komisia pracuje v zložení: predseda a dvaja členovia. Predseda kontorlno-revíznej komisie sa zúčastňuje na schôdzach výboru klubu
s hlasom poradným. Kontrolno-revízna komisia sa schádza podľa potreby, zvoláva ju predseda spravidla raz za rok za účelom kontroly činnosti a hospodárenia klubu. Členstvo v kontrolno-revíznej komisie je nezlučiteľné s členstvom vo výbore klubu.
 D.3 Kontrolno-revízna komisia zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi, ktorej predkladá správu za uplynulé funkčné obdobie.

8. DISCIPLINÁRNE KONANIE

a. O závažnosti porušenia členskej disciplíny, t.j. najmä porušenia povinnosti vyplývajúcich zo stanov, chovateľského a zápisného poriadku, rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový kárny orgán klubu a má právo udeliť členovi primeraný trest, ktorým je:
i. Napomenutie,
ii. Podmienečné vylúčenie,
iii. Trvalé vylúčenie.
b. Proti rozhodnutiu výboru klubu možno podať odvolanie členskej schôdzi.

9. HOSPODÁRENIE KLUBU

a. Klub hospodári podľa vypracovaného finančného plánu.

b. Zdrojom príjmov klubu sú: zápisné, členské príspevky, poplatky z chovateľskej činnosti, dotácie, dary.

c. Funkcie v orgánoch klubu sú čestné. Členovia orgánov klubu majú právo na uhradenie nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom funkcie v zmysle platných predpisov.

10. ZÁNIK KLUBU

a. Klub zanikne:

i. Dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne členská schôdza klubu 3ú4 väčšinou prítomných členov. Členská schôdza oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu,
ii. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa zákona č. 83/1990 Zb.
iii. Pri zániku klubu vykoná majetkové vysporiadanie likvidačná komisia menovaná členskou schôdzou.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

a. Zmeny stanov boli schválené na mimoriadnej členskej schôdzi dňa 20. 02. 2011. Týmto dňom nadobúdajú účinnosť.

STANOVY NA STIAHNUTIE:

STANOVY KCH SHS